REGISTERBESKRIVNING

21.5.2018

1. Registerförare

Eiab Elektronik Import AB (nedan ”Eiab”)
VAT nummer: SE556068162801
Box 735
191 27 Sollentuna
Tfn +46-73-0227772

2. Kontaktuppgifter till den registeransvarige

Carola Nurmela
+358-50-4360633
E-post: carola.nurmela@eiab.fi

3. Registrets namn

Eiab’s Kund och marknadsföringsregister.

4. Registrets användningsändamål

Personuppgifterna används av Eiab och bolag som hör till samma koncern i direkt marknadsföring, försäljning och för andra adresserade försändelser som kan jämställas med dessa (t.ex. marknadsundersökningar).

5. Registrets informationsinnehåll

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Titel samt operativt och upphandlingsmässigt ansvarsområde
  • Uppgifter om marknadsföringstillstånd och -förbud som personen meddelat
  • Företagets namn
  • Företagets kontaktuppgifter
  • Företagets bransch

6. Regelmässiga informationskällor

Ovanstående informationsinnehåll erhålls från Eiab’s egen verksamhet samt från kunder och samarbetspartners och även ur offentliga och kommersiella register.

7. Utlämnande av uppgifter

Informationen används endast för att skicka information och i reklamsyfte. Vi överlåter inte någon information till en tredje part, förutom tjänsteleverantörer som agerar på uppdrag av oss. Uppgifterna i registret kommer att förstöras på den registrerades begäran, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller inkassoförfaranden hindrar borttagandet av uppgifterna. Den registrerade har också rätt att kontrollera vilken information som gäller honom, har sparats i personregisteret. Förfrågningar om data radering eller revision måste göras skriftligen till den ansvarige för registret. Uppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring såvida den registrerade inte separat har förbjudit det.

8. Överföring av data utanför EU eller EES

Uppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring såvida den registrerade inte sparat har förbjudit det. Uppgifter kan överlämnas utanför EU eller EES inom ramen för personuppgiftslagen. Information kan också lämnas till myndigheterna i lagstadgade fall.

9. Skydd av registret

Registret har skyddats mot obehörig användning. Registret är tillgängligt endast för personer vars arbetsuppgifter kräver behandling av registeruppgifterna. Registret har skyddats med lösenord.

Copyright © eiab elektronik Import AB 2019