Leveransvillkor

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa leveransvillkor tillämpas mellan näringsidkare på köp av anläggningar och komponenter, i vilka installation inte ingår i leveransen, ifall övrigt inte skriftligt har överenskommits. Dessa villkor gäller inte för agenthandel, på vilka tillverkarens leveransvillkor tillämpas.

2. ANBUD

Säljaren lämnar ett bindande anbud som är 30 dagar i kraft från anbudets datering, ifall övrigt inte överenskommes. Ifall säljarens anbud har lämnats på mellanförsäljningsvillkor innebär det att anbudet gäller direkt från lager så att varan under anbudets giltighetstid kan säljas till tredje part, varför säljaren inte garanterar att det finns tillräckligt av varan på lager.

3. AVTAL

Ett avtal mellan säljaren och köparen anses ha uppstått, då - avtalspartnerna har undertecknat ett skriftligt avtal (leveransavtal); - köparen skriftligt har godkänt det bindande avtalet (ordern); eller -säljaren skriftligt har bekräftat en annan order än den anbudsbaserade ordern eller en order som i sig avviker från anbudet (orderbekräftelse).

4. RITNINGAR OCH DOKUMENT

4.1

De pris-, mått-, vikt- och kapacitetsuppgifter som förekommer i dokument, illustrationer, cirkulär, ritningar, kataloger och prislistor samt övrig tekniska och andra detaljer har angetts utan förbindelse, ifall det i anbudet uttryckligen inte hänvisas till dessa.

4.2

Samtliga ritningar och tekniska dokument som behövs för tillverkning av varan eller en del av denna, som den ena parten har överlåtit till den andra parten innan avtalet har slutits eller därefter, stannar i överlåtarens ägo. Mottagaren får inte utan överlåtarens tillstånd använda, reproducera, överlåta eller på annat sätt lämna uppgifter om dessa till tredje part.

5. LEVERANSVILLKOR

Ifall övrigt inte har överenskommits tillämpas Incoterms 2000 leveransvillkor.

6. EMBALLGE

De priser som finna angivna i prislistor och kataloger avser oförpackade varor.

7. LEVERANSTID

7.1

Ifall överenskommelse om leveranstiden inte har träffats skall leverantören bestämma leveranstidpunkten, dock med beaktande av det som har bestämts i punkt 7.4.

7.2

Ifall övrigt inte har överkommits skall leveranstiden beräknas med början från den nedan nämnda tidpunkten, som är den senaste: a. den dag då avtalet slöts; b. den dag, då säljaren får uppgifter om att gällande importlicens eller tillverkarens exportlicens eller licens utfärdad av ett annat tillverkningsland eller av en inhemsk myndighet har utfärdats, i de fall då en sådan är nödvändig; c. den dag, då säljaren tar emot den i avtalet nämnda betalningen, som bör erläggas innan tillverkningen påbörjas.

7.3

Ifall övrigt inte har överenskommits upphör leveranstiden då varan lämnar säljarens lager eller då säljaren meddelar att den är klar för leverans.

7.4

Vid ungefärliga leveranstider (t.ex. “ca 3 månader”) utgör en tredjedel den tid som leveranstiden kan under- eller överskridas. Vardera parten har, efter det att två tredjedelar av den angivna leveranstiden förlöpt, rätt att skriftligt avkräva uppgifter om en viss exakt leveranstidpunkt. Ifall ingenting har överenskommits on leveranstiden, har vardera parten rätt att om sex månader från den dag så avtalet slöts gå till väga på ovan nämnda sätt.

7.5

Säljaren är skyldig, efter att ha fått uppgift om kommande dröjsmål, att underrätta köparen om detta och samtidigt ange orsaken till dröjsmålet samt den uppskattade nya leveransdagen.

7.6

Vid leveransdröjsmål är säljaren skyldig att ersätta köparen, då denna så kräver, för direkt skada som köparen kan påvisa. Ifall övrigt inte har överenskommits utgör skadeersättningens storlek högst 0,5 % på den försenade leveransens momsfria värde för varje hel vecka efter den överenskomna leveransdagen. Ersättningens högsta belopp utgör dock högst 6 procent på den försenade leveransens momsfria värde.

8. LEVERANS OCH MOTTAGNING AV VARA

8.1

Ifall övrigt inte har överenskommits anses varan ha överlåtits när den överlåtits till transportören för att levereras till kunden. Då köparen enligt avtalet bör avhämta varan hos säljaren eller en av säljaren angiven plats anses varan ha överlåtits, när säljaren har underrättat köparen om att varan är klar för leverans.

8.2

Köparen har inte rätt att vägra ta emot delleverans, ifall annat inte har överenskommits skriftligt.

8.3

En forsedel bör följa med varan. Köparen bör vid överlåtelse av varan till honom/henne kunna fastställa, om leveransen överensstämmer med forsedeln samt noggrant kontrollera att den är intakt utvändigt. Innan varan börjar användas, fästas eller installeras bör köparen ytterligare med särskild omsorg kontrollera vara vederbörligt.

9. OÖVERSTIGLIGA HINDER (force majeure) OCH ÖVERSTORA SVÅRIGHETER

Säljaren är inte skyldig att uppfylla avtalet, om leverans av varan förhindras på grund av störningar eller avbrott i verksamheten till följd av naturligt hinder, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, tillverkningens upphörande, trafikstörning eller ett annat sådant hinder, som är oöverstigligt för säljaren. Även i sådana fall då uppfyllandet av avtalet kräver uppoffringar, som är orimliga i jämförelse med den fördel som säljaren får av dessa, är säljaren inte skyldig att uppfylla avtalet. Ifall hindret eller missförhållandet upphör inom rimlig tid har köparen rätt att kräva att säljaren uppfyller avtalet.

10. PRIS

10.1

Det pris som finns angivet i anbudet utgör det momsfria nettopriset för en viss enhet för ifråga varande kvantitet i säljarens lager.

10.2

Ifall ändringar inträffar i de allmänna avgifterna i anslutning till leveransen, såsom tull-, frakt- eller mervärdesskatt eller i andra allmänna avgifter i anslutning till leveransen före leveransdagen har säljaren rätt att ändra varans pris i samma relation som de ifråga varande ändrade priserna påverkat varans pris.

10.3

Om det överenskomna priset för leveransen, efter det att hindret i punkt 1 har upphört bör den orsak som nämns i punkt 9 ändras, och det skulle vara orimligt att binda säljaren eller köparen i avtalet till det nämnda priset, har säljaren rättighet och skyldighet att ändra priset med det belopp som hindret i punkt 9 har förorsakat.

11. VALUTAVILLKOR

11.1

Vid förändringar i valutakurserna som påverkar köpesumman har säljaren rätt att ändra priset i sek-belopp i samma förhållande för den del av köpesumman, som säljaren inte har mottagit av köparen, minst en vardag innan kursändringen träder i kraft. Med vardag avses i detta fall den dag då de svenska bankerna säljer utländsk valuta. Vid förändringar i valutakurserna görs en jämförelse mellan betalningsdagens och anbudsdagens kurs. Ifall överenskommelse om en annan kurs efter anbudsdagen har träffats tillämpas denna istället för anbudsdagens kurs. Om valutakursen ändras efter fakturans förfallodag, och köpesumman inte har betalats innan dess bestäms priset i eurobelopp dock minst enligt förfallodagens kurs.

11.2

Ifall valutakursen sjunker före varans betalningsdag har köparen rätt att kräva kreditering av priset i samma förhållande som valutakursen har ändrats. Denna rättighet går förlorad för en köpare, som inte betalar varan senast på förfallodagen.

11.3

Ifall ändringarna av valutakursen är mindre än +/- 2 %, har ingendera parten rätt till prisändringar.

11.4

Säljaren bör framställa sina krav minst inom en månad räknat från den dag då betalning mottagits och säljaren bör framställa sina krav senast inom en månad räknat från fakturans förfallodag. I övriga fall går rätten till prisändringar förlorad.

12. BETALNING

12.1

Betalningstiden börjar räknas från och med faktureringsdagen. Vid dröjsmål i betalningen är köparen skyldig att betala dröjsmål enligt den räntesats som tillämpas vid ifråga varande tidpunkt samt kostnaderna till följd av inkassering.

12.2

Ifall köparen inom rimlig tid räknat från förfallodagen inte har betalat det belopp som förfallit har säljaren rätt att genom ett skriftligt meddelande till köparen befria sig från avtalet och av köparen få ersättning för den skada som förorsakats säljaren, dock inte mera än den obetalda delen av varan med tillägg av dröjsmålsränta och inkasseringskostnader.

12.3

Ifall köparen försummar delbetalningar av den avtalade köpesumman eller andra förfallna betalningar som köparen bör betala, har säljaren rätt att efter ett skriftligt meddelande i ärendet förhala vidare leveranser, tills de förfallna fakturorna har betalats eller acceptabla säkerheter har ställts. I så fall anses den avtalade leveranstiden ha blivit uppskjuten på motsvarande sätt, och köparen har på grund av detta dröjsmål inte rätt att framställa några som helst skadeersättningskrav gentemot säljaren eller annullera ordern.

12.4

Ifall köparen av en annan orsak än den i punkt 9 nämnda, försummar att ta emot varan på utsatt tid är han/hon trots detta skyldig att erlägga betalning, som har gjorts beroende av leveransen alldeles som om ifråga varande vara hade levererats. Säljaren är skyldig att se till att varan lagerförs på köparens ansvar och bekostnad efter att ha underrättat köparen om detta. På köparens begäran är säljaren skyldig att försäkra varan på köparens bekostnad.

13. GARANTI

13.1

För varorna är den garanti i kraft, som eventuellt har beviljats av deras tillverkare. Garantitiden anses börja från varans leveransdag, eller ifall installation ingår i varans pris, efter slutförd installation. Ifall installationen blir över 30 dagar försenad från leveransdagen på grund av en omständighet som inte beror på köparen börjar garantin gälla den 31 dagen efter leveransen.

13.2

Om fel observeras i råmaterial eller tillverkning förbinder sig säljaren i det fall att ifråga varande vara utan dröjsmål eller senast vid garantitidens utgång sänds till säljaren, att korrigera felet efter eget val, antingen genom att reparera den defekta varan eller kostnadsfritt leverera en ny intakt vara till köparen. De kostnader som föranleds av leveransen av anläggningen för garantireparation betalas av köparen och säljaren betalar kostnaderna för att sända den tillbaka till köparen.

13.3

Garantin omfattar inte skador, som har uppkommit till följd av olycksfall, blixtnedslag, översvämningar eller andra naturföreteelser, normalt slitage, olämplig, ovarsam eller onormal drift, överbelastning, felaktigt underhåll eller ombyggnader, ändringar och installationsarbeten, som inte har utförts av säljaren (eller av denna auktoriserad representant). Val av material för anläggningar som är utsatta för frätning är på köparens ansvar, ifall övrigt inte har överenskommits på laglig väg.

13.4

Ifall tillverkaren ändrar på konstruktionen i sina anläggningar är säljaren inte skyldig att utföra motsvarande ändringar i de anläggningar som redan har köpts.

13.5

Ifall garantin åberopas krävs att köparen å sin sida har fyllt de skyldigheter som föranleds av leveransen och fastställs i avtalet.

13.6

För varor som har ersatts eller iståndsatts inom ramen för garantin beviljar säljaren en ny garanti, dock endast fram till den ursprungliga garantitidens utgång.

13.7

För iståndsättning av anläggning utanför garantin beviljar säljaren 3 månaders servicegaranti, som omfattar material och utfört arbete.

14. REKLAMATIONER

En reklamation gällande varans kvantitet eller art bör göras skriftligt inom 8 arbetsdagar räknat från mottagandet av varan under hot om att köparen i annat fall förlorar rätten att åberopa fel eller brister. Krav i anslutning till försenad leverans eller fel i leveransen bör ställas före den utsatta dagen i ifråga varande punkter.

15. SÄLJARENS ANSVAR

Köparen har inte rätt att kräva säljaren på ersättning för någon som helst person-, föremåls- eller egendomsskada till följd av defekt vara, jämte skador som förorsakats av säljaren på andra delar av leveransen. Säljarens ansvar för dröjsmål och defekt vara begränsas till de påföljder som har fastställts i punkterna 7 (Leveranstid) och 13 (Garanti). Säljaren är inte under några som helst omständigheter skyldig att ersätta köparen för indirekt skada. Ifall tillverkaren eller den som säljaren köper varan av inte har uppfyllt sitt avtal och säljarens leverans blir försenad på grund av detta eller blir olevererad, är säljaren inte skyldig att ersätta köparen för eventuell skada till följd av detta. Krav i anslutning till leverans eller defekt vara bör ställas skriftligt inom 30 dagar räknat från den dag då felet har observerats eller borde ha observerats. Krav på grund av försenad leverans bör ställas skriftlig inom 30 dagar räknat från den dag då dröjsmålet upphörde. Samtliga krav på grund av leveransen bör emellertid ställas senast om två (2) år räknat från leveransdagen.

16. BEGRÄNSNING AV SKADA

Avtalspart som påstår att den andra avtalsparten har brutit mot avtalet, är skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att begränsa den skada som uppstått i det fall då parten kan göra det utan orimliga kostnader eller orimligt förfång.

17. RETURLEVERANER

Ett köpslut är bindande och oåterkallelig, och säljaren är inte skyldig att acceptera returleverans. Avtalsenligt återtas levererade varor och fakturan för dessa krediteras endast på det villkor att säljaren dessförinnan uttryckligen har godkänt returleveransen och kommit överens om krediteringsbeloppet. En sådan vara kan återtas och krediteras enddast ifall den är i sitt ursprungsemballage och i ursprungsskick.

18. ÖVERGÅNG AV ÄGANDERÄTT

Äganderätten till varan övergår på köparen, när köpesumman i sin helhet har betalats till säljaren, ifall annat inte särskilt har överenskommits.

19. MEDDELANEN

Avsändaren ansvarar för att meddelanden som har sänts till den andra parten kommer fram.

20. ANSVAR FÖR ÅTERVINNING

Köparen ansvarar för varans del för de förpliktelser som ålagts producenten (säljaren) i EU:s direktiv 2002/96/EU/27.1.2003 (WEEE).

TVISTER

Meningsskiljaktigheter på grund av avtalen och bestämmelserna i anslutning till dessa skall i första hand biläggas mellan parterna. Ifall enighet inte kan nås, avgörs tvisten vid underrätten på säljarens hemort.

Copyright © eiab elektronik Import AB 2019